Stowarzyszenie Tak, Kraków! Działamy na rzecz rozwoju miasta Krakowa!

Członkowie i założyciele

Ireneusz Raś

Ireneusz Raś jest obecnie posłem VII kadencji Sejmu RP. W Sejmie zasiada od 2005 roku, kiedy to w wyborach parlamentarnych zdobywa 6690 głosów. W wyborach do Sejmu w 2007 roku Ireneusz Raś startuje z 3. miejsca na liście PO i zdobywa i mandat posła. W wyborach 2011 roku lider listy PO do Sejmu w okręgu 13. Na co dzień pracuje w kilku sejmowych komisjach: Administracji i Spraw Wewnętrznych, Kultury Fizycznej i Sportu, której jest przewodniczącym.

W swojej pracy poselskiej koncentruje się również na sprawach związanych z Krakowem i Małopolską, m.in. doprowadził do powołania krakowskiego lobby parlamentarnego, zainicjował i zorganizował cykl koncertów Odkryjmy Podgórze, stworzył Nowohucką Ligę Piłkarską dla gimnazjalistów, założył Instytut Edukacji Obywatelskiej, był pomysłodawcą i koordynatorem cyklicznej imprezy Choinka pod Oknem Papieskim oraz inicjatorem obchodów Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa.

Jest liderem Stowarzyszenia „Inicjatywa Nowohucka”, a także inicjatorem powołania Porozumienia Dzielnic Nowohuckich. A także pomysłodawcą i koordynatorem projektu kulturalnego Nowa Huta. Dlaczego Nie?, który został nagrodzony przez Radio Kraków w kategorii wydarzenie w ramach konkursu Strefa bez plastiku. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Dzieci Wojny oraz Rady Programowej.

W latach 1998 – 2005 był członkiem Rady i Zarządu Dzielnicy XVI „Bieńczyce”. Od 1999 pełnił funkcję dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa. Natomiast w latach 2002-2004 był dyrektorem „Cracovia Maraton”, a w 2002 pełnił funkcję sekretarza Komitetu Honorowego „Triennale Grafiki”. Od 2002 do 2005 był radnym Rady Miasta Krakowa oraz pełnił funkcję przewodniczącego Klubu Radnych „Porozumienie Ruchów Obywatelskich” oraz Komisji Praworządności, za co w 2005 roku został uhonorowany przez Małopolską Policję Orderem za Zasługi dla Bezpieczeństwa. Wszechstronną aktywność posła doceniły lokalne media oraz organizacje. W 2005 w plebiscycie „Głosu Tygodnika Nowohuckiego” poseł Raś zostaje wybrany „Nowohucianinem roku 2005”. Natomiast we wrześniu 2007 roku zostaje uznany przez redakcję Gazety Krakowskiej najlepszym posłem Ziemi Krakowskiej V kadencji Sejmu RP, a rok później otrzymuje tytuł „Człowieka roku 2008”.

W 2011 poseł Raś otrzymał statuetkę za długoletnią pomoc na rzecz MATIO Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę przyznaną z okazji 15-lecia Fundacji.

Ireneusz Raś urodził się 30 września 1972 w Proszowicach. Jest mężem Marty i ojcem trójki dzieci: Weroniki, Antosi i Melanii. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Józef Lassota

Urodzony w 1943 roku w Siedliskach w województwie podkarpackim w rodzinie chłopskiej. Absolwent Politechniki Krakowskiej – wydział mechaniczny.

Od 1980 roku aktywny w strukturach NSZZ „Solidarność”: członek-założyciel i sekretarz Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Małopolsce, przewodniczący Komisji Zakładowej w „CEBEA”. W stanie wojennym 15 grudnia 1981 roku internowany, następnie aresztowany i skazany w procesie politycznym, przez kilka miesięcy przebywał w więzieniu.

Od 1990 roku pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie na stanowisku dyrektora urzędu, a w 1991 roku nominowany na stanowisko wicewojewody krakowskiego. W 1992 roku został wybrany przez Radę Miasta, w połowie jej pierwszej kadencji, na urząd Prezydenta Miasta Krakowa. Wybór ten zapobiegł kryzysowi w Radzie i pozwolił na koncentrację pracy Zarządu Miasta na sprawach merytorycznych. Ponownie, w 1994 roku, wybrany na prezydenta przez Radę Miasta II kadencji, po wyborach samorządowych wygranych przez koalicję Komitetu „Twoje Miasto” z Unią Wolności, jako główną siłą polityczną.

Ten okres prezydentury stworzył stabilny już model nowoczesnego zarządzania miastem. W 1993 roku Miasto przejęło od administracji państwowej wiele struktur i placówek, w tym oświatowych i kulturalnych, co znacznie poszerzyło zakres zadań i kompetencji samorządu (w ramach pilotażowego programu decentralizacji władzy i środków finansowych na rzecz samorządu). Wymagało to nowego ujęcia finansów miasta – wprowadzono konstrukcję tzw. budżetu zadaniowego. Utworzono nowe jednostki miejskie, przekształcono przedsiębiorstwa komunalne w miejskie spółki prawa handlowego. Przystąpiono do budowy dwóch ważnych komunikacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych: Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego (pozyskano poważnego inwestora strategicznego Tishman Speyer LTD) oraz Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (pierwszy odcinek tunelu w kierunku Ronda Mogilskiego). Zaawansowano przygotowanie dwóch inwestycji mostowych – mostu Zwierzynieckiego i mostu Kotlarskiego. Kraków zyskał opinię miasta przyjaznego inwestorom, czego efektem było m.in. podjęcie decyzji przez takie firmy jak MOTOROLA i DELPHI o rozpoczęciu działalności w Krakowie. W 1995 roku przystąpiono do organizacji Festiwalu „Kraków 2000” i skutecznego ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2000. W 1996 roku przystąpiono do prac nad nowym planem urbanistycznym: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”, z wytycznymi kładącymi nacisk na realizację metropolitalnych funkcji Krakowa. Zmodernizowana została infrastruktura komunalna (komunikacja, infrastruktura podziemna). W 1996 roku zaingurowano program „Kraków 2000 – Europejska Stolica Kultury”, stający się na kilka lat kulturalną i promocyjną wizytówką Krakowa. Z kolei wizytówką przemian architektonicznych stało się otwarte wówczas Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” (wybudowane z inicjatywy i dzięki staraniom Andrzeja Wajdy). Rozwinięto kontakty zagraniczne podpisując kolejne umowy o współpracy z miastami: Kijów – miasto bliźniacze; Kurytyba i La Serena – honorowe miasta bliźniacze; oraz umowy z miastami Bordeaux, Edynburg, Rochester, Lwów, Pesc.

W okresie prezydentury Józef Lassota aktywnie działał w regionalnych i krajowych organizacjach samorządowych: m.in. w Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich, był także przewodniczącym Konwentu Prezydentów Największych Miast Polskich.

W latach 1994-2004 związany z Unią Wolności. W latach 1994-2006 był radnym Miasta Krakowa (kadencje II, III i IV), nieprzerwanie uczestnicząc w życiu miasta m.in. w obszarze wykorzystania funduszy Unii Europejskiej. W latach 1997-2001 był posłem na Sejm RP III kadencji, pracując m.in. w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W 2010 roku został wybrany radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego z listy Platformy Obywatelskiej.

W okresie 2002-2006 prowadził własną działalność gospodarczą – firmę konsultingową. Od 2007 współpracuje z burmistrzem Wieliczki na stanowisku pełnomocnika ds. inwestycji i kierownika Jednostki Realizującej Projekt (z funduszy UE). Działacz wielu organizacji pozarządowych, w tym sportowych, m.in. prezes Klubu Sportowego „Cracovia” w latach 2003-2010.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Mieszka w Krakowie. Wdowiec.

Andrzej Gołaś

Były prezydent Krakowa, senator VI kadencji.Naukowiec, specjalista sterowania dźwiękiem i informatyki stosowanej, profesor i prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W 1970 ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, po których podjął pracę na tej uczelni. W 1974 obronił doktorat z zakresu nauk technicznych, w 1985 habilitował się, w 1995 został profesorem nadzwyczajnym. W latach 1996–1999 pełnił funkcję prorektora ds. ogólnych AGH. Opublikował liczne prace naukowe oraz ekspertyzy i opracowania dla potrzeb przemysłu, był m.in. rzeczoznawcą Ministerstwa Ochrony Środowiska w dziedzinie ochrony przed hałasem i drganiami.

W 1980 był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” na AGH. W stanie wojennym został aresztowany za działalność związkową. W 1990 był szefem kampanii prezydenckiej Lecha Wałęsy w Małopolsce. Należał do Porozumienia Centrum, później do Koalicji Konserwatywnej, Ruchu Społecznego AWS i następnie Platformy Obywatelskiej. W latach 1998–2002 pełnił funkcję prezydenta Krakowa, przewodniczył też Unii Metropolii Polskich. W 1991 ubiegał się bez powodzenia o mandat poselski z ramienia Porozumienia Centrum.

W wyborach parlamentarnych w 2005 został wybrany senatorem VI kadencji z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu krakowskim. W Senacie zasiadał w Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W przedterminowych wyborach w 2007 nie ubiegał się o reelekcję.

Należy m.in. do Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Ligi Walki z Hałasem, amerykańskiego Audio Engineering Society. Żonaty, ma dwoje dzieci.

Kazimierz Barczyk

Ur. w 1950 w Wolbromiu, prawnik, sędzia, adwokat, radca prawny. Sędzia Trybunału Stanu od 2007, w poprzedniej kadencji zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu, wcześniej sędzia TS w latach 1989 – 91. Od 2009 członek Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów, która m.in. opiniuje projekty aktów normatywnych dot. służby cywilnej. Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Poseł zawodowy w Sejmie I i III kadencji w Sejmowych Komisjach: Prac Ustawodawczych, Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Kontroli Państwowej, kierowanych m.in. przez Hannę Suchocką, Teresę Liszcz, Józefa Zycha.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera Jerzego Buzka, Sekretarz Komitetu Społecznego Rady Ministrów koordynujący jego pracę w czasie wprowadzenia czterech reform społecznych w latach 1997 – 1999. Jako sekretarz KSRM był stałym uczestnik posiedzeń Rządu. W 1998 KSRM rozpatrzył i przygotował na obrady Rady Ministrów ponad 250 dokumentów prawnych, w tym 65 projektów ustaw, 60 projektów rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, 60 projektów stanowisk Rządu wobec poselskich i senackich projektów ustaw. Od 1999 – 2001 doradca Premiera ds. reformy samorządu terytorialnego. Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w latach 1997 – 2001, opiniował w tym charakterze wiele projektów aktów prawnych. Współprzewodniczący stuosobowego parlamentarnego zespołu samorządowego 1997 – 2001.

Bogusław Kośmider

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

W życiu zawodowym i prywatnym wyznaje prostą zasadę – konkrety. Jego droga zawodowa pełna profesjonalizmu zwieńczonego sukcesem. Było to możliwe dzięki wyższemu wykształceniu ekonomicznemu (AE) i informatycznemu (AGH) oraz licznym zagranicznym stażom i szkoleniom, w których brał udział już od czasów studenckich.

Od młodzieńczych lat działa w harcerstwie, byłem harcmistrzem i szefem Białej Służby (harcerskiej służby pomocniczej) podczas pielgrzymek Ojca Świętego do Polski.

Działał czynnie w licznych stowarzyszeniach społecznych (Aeroklub Polski, Klub Krakowski, Rotary) i lokalnych na Dębnikach i Ruczaju.

Stanisław Kracik

Adolf Weltshek

Bartosz Szydłowski

Robert Pajdo

Marek Hohenauer

Bożena Gregorzek

Edward Kasztelaniec

Waldemar Kordyl

Sławomir Góra

Magdalena Bassara

Stanisław Madej

Ewa Ślęzak

Stanisław Moryc

Tomasz Barczyk

Michał Franczyk

Patryk Gut

Wojciech Krzysztonek

Rafał Skrzypczyk

Andrzej Klimek

Violetta Tomaszek

Jerzy Woźniakiewicz

Grażyna Fijałkowska

Jan Wieczorkowski

Tomasz Urynowicz

Teresa Starmach

Stanisław Handzlik

Natalia Tereszkiewicz

Małgorzata Jantos

Katarzyna Pabian

Agnieszka Kammer

Wiktor W. Kammer

Grzegorz Stawowy

Dominik Jaśkowiec

Sławomir Wójtowicz

Obecne grono członków

 • Adamczyk Natalia
 • Bania Stanisław
 • Barczyk Kazimierz
 • Barczyk Tomasz
 • Bassara Magdalena
 • Binczycki Zygmunt
 • Chwajoł Janusz
 • Fijałkowska Grażyna
 • Franczyk Michał
 • Furtak Kazimierz
 • Głowacz Stanisław
 • Gołaś Andrzej
 • Góra Sławomir
 • Grzegorzek Bożena
 • Gut Patryk
 • Handzlik Stanisław
 • Hohenauer Marek
 • Jantos Małgorzata
 • Jaśkowiec Dominik
 • Kammer Agnieszka
 • Kammer Wiktor

 • Kasztelaniec Edward
 • Klimek Andrzej
 • Kordyl Waldemar
 • Kracik Stanisław
 • Krzysztonek Wojciech
 • Kunaszyk Rafał
 • Kośmider Bogusław
 • Kowalski Piotr
 • Kowalski Ryszard
 • Lassota Józef
 • Madej Stanisław
 • Miller Piotr
 • Moryc Stanisław
 • Niemiec Marian
 • Pabian Katarzyna
 • Pajdo Robert
 • Piekarek Sebastian
 • Pietrow Dorota
 • Radwan- Ballada Małgorzata
 • Raś Ireneusz
 • Schoen Henryk
 • Skrzypczyk Rafał

 • Smok Bogdan
 • Staniec Łukasz
 • Starmach Teresa
 • Stawowy Grzegorz
 • Szydłowski Bartosz
 • Szymacha Konrad
 • Ślęzak Ewa
 • Sonik Jerzy
 • Tereszkiewicz Natalia
 • Tomaszek Viotetta
 • Urynowicz Tomasz
 • Weltschek Adolf
 • Wieczorkowski Jan
 • Woźniakiewicz Jerzy
 • Paweł Wójtowicz
 • Wójtowicz Sławomir
 • Wrona Adam

Zapisz się na newsletter