Stowarzyszenie Tak, Kraków! Działamy na rzecz rozwoju miasta Krakowa!

STATUT  STOWARZYSZENIA „Tak, Kraków!”

 

Rozdział I

Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Tak, Kraków!”.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 3

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieoznaczony.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń. Może nawiązywać współpracę z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami prawnymi o podobnych charakterze w kraju i poza jego granicami.

§ 7

Podstawą działalności Stowarzyszenia jest praca społeczna członków Stowarzyszenia. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 8

Stowarzyszenie posługuje się znakiem graficznym (logo) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

§ 9

Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i symboli ustanowionych przez Władze Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 10

Celami działania Stowarzyszenia są:

 1. działanie na rzecz rozwoju miasta Krakowa;
 2. organizowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym;
 3. działanie na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej oraz tworzenia warunków rozwoju gospodarczego Krakowa;
 4. wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród młodzieży;
 6. wspieranie i inicjowanie działań mających na celu pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży;
 7. promowanie Krakowa i popularyzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego;
 8. działanie na rzecz aktywizacji zawodowej, gospodarczej i społecznej mieszkańców Krakowa;
 9. promowanie idei samorządności;
 10. wspieranie osób ubogich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym bezrobocia;
 11. promowanie zdrowego trybu życia i wspieranie działań z zakresu profilaktyki zdrowia;
 12. działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych;
 13. współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami o podobnym charakterze i celach działania, poprzez wymianę doświadczeń, popieranie ich działalności i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć.
 14. udzielanie pomocy materialnej dla osób szczególnie uzdolnionych

§ 11

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie:

 1. organizuje przy współpracy z właściwymi jednostkami samorządowymi
  i państwowymi działalność kulturalną, oświatową i sportową;
 2. popiera i bierze udział w przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz rozwoju Krakowa;
 3. organizuje  publiczne debaty i konferencje na temat rozwoju miasta Krakowa oraz działalności instytucji publicznych, w tym m.in. organów samorządu terytorialnego;
 4. organizuje konferencje, sesje naukowe, konkursy, wystawy, imprezy sportowe
  i rekreacyjne, koncerty muzyczne i inne wydarzenia kulturalne;
 5. współpracuje z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi podmiotami o podobnym profilu działania w zakresie realizacji celów statutowych;
 6. współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi;
 7. współpracuje z instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną i sportową;
 8. współpracuje z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi;
 9. realizuje zadania zlecone przez organy władzy państwowej, samorządowej oraz inne organizacje pozarządowe związane z celami statutowymi Stowarzyszenia;
 10. wydaje biuletyny oraz inne wydawnictwa i materiały informacyjne;
 11. prowadzi serwis internetowy o Krakowie;
 12. inicjuje działania zmierzające do powstania na terenie Krakowa nowych obiektów i jednostek kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, a także prowadzących działalność na rzecz aktywizacji zawodowej i gospodarczej mieszkańców;
 13. pozyskuje środki finansowe i rzeczowe oraz usługi, wspomagające statutową działalność stowarzyszenia,
 14. bierze udział w życiu publicznym poprzez uczestnictwo w debatach publicznych, a także poprzez desygnowanie swoich członków na kandydatów w wyborach na szczeblu samorządowym i krajowym;
 15. organizuje szkolenia dla osób podejmujących działalność publiczną;
 16. organizuje lub współorganizuje lub wspiera akcje społeczne i charytatywne;
 17. ustanawia i przyznaje stypendia pieniężne oraz nagrody pieniężne i rzeczowe dla osób szczególnie uzdolnionych

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkami Stowarzyszenia mogą  być osoby fizyczne i osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13

Członkami Stowarzyszenia są:

 1. Członkowie zwyczajni;
 2. Członkowie uczestnicy;
 3. Członkowie wspierający;
 4. Członkowie honorowi.

§ 14

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiada pełnię praw publicznych;
 3. akceptuje cele i metody działania Stowarzyszenia i pragnie czynnie je realizować;
 4. złoży do Zarządu Stowarzyszenia pisemną deklarację członkowską z wnioskiem o przyjęcie;
 5. uiści wpisowe oraz zobowiąże się opłacać składki w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
 6. zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkiem uczestnikiem może być każda osoba małoletnia, która:
  1. posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  2. akceptuje cele i metody działania Stowarzyszenia i pragnie czynnie je realizować;
  3. złoży do Zarządu Stowarzyszenia pisemną deklarację członkowską z wnioskiem o przyjęcie;
  4. uiści wpisowe oraz zobowiąże się opłacać składki w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
  5. zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Osoba małoletnia, która nie ukończyła 16 roku życia, może być Członkiem uczestniiem za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 3. Z chwilą osiągnięcia pełnoletniości, Członek uczestnik staje się Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych oraz członków uczestników dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały.
  Członkiem Zwyczajnym zostaje także Członek wspierający, z chwilą ukończenia 18 lat.
 2. W razie odmowy przyjęcia na członka zwyczajnego lub członka uczestnika, Zainteresowany ma prawo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia złożyć, za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia, odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

§ 17

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, wspierająca finansowo, organizacyjnie lub materialnie cele działania Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 18

 1. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia, w formie uchwały, po złożeniu deklaracji członkowskiej wraz z wnioskiem o przyjęcie w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały.
 2. W razie odmowy przyjęcia na Członka wspierającego, Zainteresowany ma prawo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia złożyć, za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia, odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

§ 19

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która ma specjalne zasługi dla rozwoju Krakowa lub Stowarzyszenia.
 2. Godność Członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 liczby członków Stowarzyszenia.

§ 20

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do  Władz Stowarzyszenia;
 2. udziału w zespołach zebraniach, wykładach, konferencjach, sesjach naukowych, konkursach, wystawach, imprezach sportowych i rekreacyjnych, wydarzeniach kulturalnych koncertach muzycznych, i innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 3. zgłaszania postulatów oraz wniosków do Władz Stowarzyszenia;
 4. noszenia odznaki Stowarzyszenia.

§ 21

Do obowiązków Członka zwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie postanowień Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia;
 2. aktywny udział w pracach Stowarzyszenia;
 3. regularne płacenie składek członkowskich.

§ 22

 1. Członek uczestnik, który ukończył 16 rok życia, posiada wszelkie prawa Członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 2. Do obowiązków Członka uczestnika należy:
  1. przestrzeganie postanowień Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia;
  2. aktywny udział w pracach Stowarzyszenia;
  3. regularne płacenie składek członkowskich.

§ 23

 1. Członek uczestnik, który nie ukończył 16 roku życia, posiada wszelkie prawa Członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz prawa do udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
 2. Członek uczestnik, który nie ukończył 16 roku życia ma prawo brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
 3. Do obowiązków Członka uczestnika należy:
  1. przestrzeganie postanowień Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia;
  2. aktywny udział w pracach Stowarzyszenia;
  3. regularne płacenie składek członkowskich.

§ 24

 1. Członek wspierający posiada wszelkie prawa Członka zwyczajnego, za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz prawa do udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia oraz regularnego wspierania finansowo, organizacyjnie lub materialnie celów działania Stowarzyszenia.
 4. Członek wspierający jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 25

 1. Członek honorowy posiada wszelkie prawa Członka zwyczajnego, wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz prawa do udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach Władz Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia.
 4. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 26

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w następujących przypadkach:
  1. pisemnej rezygnacji Członka złożonej Zarządowi Stowarzyszenia;
  2. wykluczenia ze Stowarzyszenia,
  3. skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia;
  4. śmierci Członka lub utraty osobowości prawnej Członka.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o wykluczeniu Członka ze Stowarzyszenia w następujących przypadkach:
  1. działania na szkodę Stowarzyszenia;
  2. nieprzestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia, regulaminów lub uchwał władz stowarzyszenia;
  3. nieetycznego zachowania szkodzącego wizerunkowi Stowarzyszenia.
 3. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o skreśleniu Członka z listy Członków Stowarzyszenia w przypadku niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku.

§ 27

O podjęciu uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia lub skreśleniu z listy Członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia powiadamia Członka pisemnie.

§ 28

Członek Stowarzyszenia wykluczony lub skreślony ze Stowarzyszenia ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Odwołanie winno być złożone do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o podjęciu uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia lub skreśleniu z listy Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

§ 29

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z chwilą:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji Członka;
 2. bezskutecznego upływu terminu do złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu Członka ze Stowarzyszenia lub skreśleniu z listy Członków Stowarzyszenia;
 3. podjęcia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwały utrzymującej w mocy uchwałę Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu Członka ze Stowarzyszenia lub skreśleniu z listy Członków Stowarzyszenia;
 4. śmierci Członka lub utraty osobowości prawnej Członka

§ 30

Pozbawienie godności Członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 liczby członków Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV

Władze i organizacja Stowarzyszenia

§ 31

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 32

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w roku.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie.

§ 33

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:
  1. na wniosek Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia;
  2. z własnej inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu podjętej we właściwym trybie;
  3. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  4. na pisemny wniosek co najmniej 1/2 Członków Stowarzyszenia.
 3. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są sprawy dla których załatwienia zostało ono zwołane. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 2 tygodni od daty wpływu wniosku o jego zwołanie. Po bezskutecznym upływie terminu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd Stowarzyszenia uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przejmuje Komisja Rewizyjna.
 4. O terminie, miejscu i przewidzianym porządku obrad Członkowie powinni być powiadomieni nie później niż na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków mailowo lub telefonicznie (w tym SMS-em).
 5. W zawiadomieniu wskazuje się pierwszy oraz ewentualny drugi termin Walnego Zebrania Członków. Drugi termin może być zwołany w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż tego samego dnia na 15 minut po pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków.
 6. W przypadku gdy porządek obrad Walnego Zebrania Członków przewiduje podjęcie uchwał o których mowa w § 37 Statutu a w pierwszym terminie brak jest wymaganej liczby uprawnionych do głosowania, Walne Zebranie Członków w drugim terminie podejmuje uchwały w sprawach o których mowa w § 37 zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych Członków.

§ 34

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym:
  1. Członkowie zwyczajni,
  2. Członkowie uczestnicy, którzy ukończyli 16 rok życia, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego;
 2. z głosem doradczym:
  1. Członkowie uczestnicy, którzy nie ukończyli 16 roku życia,
  2. Członkowie wspierający,
  3. Członkowie honorowi,
  4. zaproszeni goście.

§ 35

Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków, chyba że Statut stanowi inaczej.

§ 36

Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowanie zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.

§ 37

Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawach:

 1. nadania lub pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia
 2. zmiany Statutu;
 3. rozwiązania Stowarzyszenia- wymagają większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 38

Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane w drodze głosowania jawnego.

Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia dopuszcza się głosowania en bloc.

Uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być podejmowane przez aklamację.

Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, w tym osobowych, w głosowaniu tajnym.

§ 39

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
 2. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;
 3. udzielanie absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 4. wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
 6. podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości;
 7. podejmowanie uchwał o nadaniu tytułu Członka honorowego Stowarzyszenia;
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia oraz skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia;
 9. uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia;
 10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
 11. określanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich pobierania, a także ustalanie wysokości wpisowego;
 12. wykonywanie zadań nie wymienionych w Statucie, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

§ 40

Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia.

§ 41

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z czterech do sześciu członków, w tym Przewodniczącego Zarządu, Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza, Skarbnika i dwóch członków Zarządu.
 2. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.
 3. Wszystkich Członków Zarządu ze wskazaniem pełnionej przez nich funkcji wybiera Walne Zgromadzenie Członków.

§ 42

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków w drodze głosowania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków uprawnionych do głosowania.

§ 43

 1. W przypadku rezygnacji poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia oraz w przypadkach zmniejszenia składu Zarządu Stowarzyszenia z przyczyn innych niż rezygnacja, Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia w ilości nie przekraczającej 1/3 ustalonej liczby członków Zarządu Stowarzyszenia w trakcie tej samej kadencji Zarządu Stowarzyszenia.
 2. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia w ilości przekraczającej 1/3 ustalonej liczby członków Zarządu Stowarzyszenia w trakcie tej samej kadencji Zarządu Stowarzyszenia, uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków zwołanego przez Zarząd Stowarzyszenia. W przypadku braku Przewodniczącego i gdy nie jest możliwe zwołanie Walnego Zebrania Członków przez Zarząd Stowarzyszenia z uwagi na zmniejszenie liczby Członków Zarządu poniżej 1/2 statutowej liczby Członków Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu Zarządu zwołuje Komisja Rewizyjna.

§ 44

Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

§ 45

Zarząd Stowarzyszenia odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Zarząd zwołuje Przewodniczący Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Zarządu.

§ 46

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 47

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. realizacja celów statutowych Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie okresowych planów działalności oraz opracowywanie preliminarzy budżetowych,
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 4. uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 39 pkt 5) Statutu;
 7. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
 8. nadawanie odznak;
 9. występowanie z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego;
 10. określanie rodzaju i wysokości świadczeń na rzecz Stowarzyszenia od członków wspierających;
 11. inne sprawy określone w Statucie.

§ 48

Do składania ustnych i pisemnych oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia w sprawach innych niż majątkowe wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym zawsze Przewodniczącego Zarządu lub Wiceprzewodniczącego Zarządu.

§ 49

 1. Zarząd Stowarzyszenia posiada prawo powoływania społecznych zespołów opiniodawczych doradczych i wykonawczych Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkowie tych zespołów powoływani są imiennie przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Zakres działania tych zespołów określa Zarząd Stowarzyszenia.

§ 50

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Stowarzyszenia.

§ 51

 1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków w drodze głosowania zwykłą większością głosów bez względu na liczbę Członków uczestniczących w głosowaniu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie ze swojego grona.

§ 52

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§ 53

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności w obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 54

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia; a w szczególności jego gospodarki finansowej;
 2. składanie na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków sprawozdania wraz z oceną działalności Zarządu Stowarzyszenia i zgłaszania wniosków w zakresie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Stowarzyszenia;
 3. kontrola opłacania składek członkowskich i wpisowego;
 4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w wypadkach przewidzianych w Statucie;
 5. inne sprawy określone w Statucie.

§ 55

 1. W przypadku rezygnacji poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej oraz w przypadkach zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej z przyczyn innych niż rezygnacja, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w ilości nie przekraczającej 1/3 statutowej liczby członków Komisji Rewizyjnej w trakcie tej samej kadencji Komisji Rewizyjnej.
 2. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w ilości przekraczającej 1/3 statutowej liczby członków Komisji Rewizyjnej w trakcie tej samej kadencji Komisji Rewizyjnej, uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków zwołanego przez Zarząd Stowarzyszenia w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VI

Dochody i majątek Stowarzyszenia

§ 56

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, wierzytelności i środki finansowe.

§ 57

Na dochody Stowarzyszenia składają się:

 1. składki członkowskie;
 2. wpisowe;
 3. dotacje, darowizny i zapisy;
 4. dobrowolne wpłaty członków i innych osób.

§ 58

 1. Majątek Stowarzyszenia może być używany wyłącznie na realizację celów i zadań określonych w Statucie.
 2. Do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
 3. Do składania i ważności oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie Przewodniczącego Zarządu oraz Skarbnika albo Wiceprzewodniczącego Zarządu oraz Skarbnika.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 59

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 60

 1. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.
 2. Na wypadek braku uchwały ustalającej na jaki cel przeznaczony zostanie majątek likwidowanego Stowarzyszenia – cały majątek przechodzi na własność gminy Kraków.

§ 61

Likwidatorami Stowarzyszenia są Członkowie jego ostatniego Zarządu chyba, że uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia stanowi inaczej. W takim przypadku Walne Zebranie Członków w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia wskaże osoby likwidatorów.

Zapisz się na newsletter